Orbit

Year 2013
Authors Chen, Sheng-Syan, Yan-Shing Chen, Woan-lih Liang, Yanzhi Wang*
Issue.No 48
From 1607
To 1634
Level Type SSCI
Date of Publication 2013-10-01
Language English